บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_15_06
การใช้สารซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียในรองเท้า
Bacterial Inhibition in Shoes Using Silver Nano
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาริฉัตร ชมพิกุล
  2. ชนิกานต์ จุลสัตย์