บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_01_04
การศึกษาผลของระดับน้ำตาลกลูโคสในอาหารเลี้ยงเซลล์ต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์
Effect of glucose concentrations in culture medium on Human Dermal Fibroblasts (HDF) migration
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โปรดปราน ปินอินต๊ะ
  2. อัญชิสา กระบวนแสง