บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_15_04
เครื่องวัดค่าเปอเซ็นต์น้ำยางแห้งโดยวิธีทางเเสงขนาดพกพา
Portable Para Rubber Latex Concentration Meter using Optical Method
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิทธิชัย รุ่งบรรณาพันธ์
  2. ภูรินท์ อินยัญญะ