บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_15_07
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายสกุล Sergentomyia ในคาบสมุทรไทย
Genetic Variation of Sandfly (Genus Sergentomyia) in the Peninsular of Thailand
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อนัญญา สุพรรณพงค์
  2. พนิตนาฏ สังสัพพันธ์