บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_15_01
การศึกษาพื้นที่ผิวของกรวยที่ตัดด้วยระนาบมุมต่างๆ
The Study of Surface Area of Truncated Cone
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐิตวันต์ คงสมาน
  2. อภิชญา อ๋องคณา