บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_15_04
ระบบบำบัดน้ำขุ่นในตู้ปลาอัตโนมัติ
Automatic Turbid Water Treatment in Fish Tank
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นักรบ คล้ายเลี่ยน
  2. ปัณณวัฒน์ ราษฎร์อารี