บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_15_06
บทบาทของคลอโรฟิลล์ในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน ในกระบวนการแยกไฮโดรเจนด้วยน้ำโดยปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
Role of Chlorophyll in Hydrogen Energy Production in Water Molecules Separation Process by Photocatalytic Reaction
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นรุตม์ จันทร์ชู
  2. ณัชพล มีเสียง