บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_15_06
แผ่นปิดแผลจากสารสกัดตะไคร้สำหรับยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
Band-Aid adding Lemongrass Crude Extract for Staphylococcus aureus Inhibition
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปุญญาลักษณ์ โมราศิลป์
  2. ปพิชญา ขุนจันทร์