บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_15_07
ความแปรผันทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่องสกุล Anopheles ในจังหวัดสงขลา
Genetic Variation of Anopheles Mosquito (Genus Anopheles) in Songkhla Province, Thailand
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนสิษฏ์ เหลืองอร่าม
  2. เดชาวัต สุขสวัสดิ์