บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_15_07
การย่อยถุงพลาสติกของหนอนนก
Plastic Bag Biodegradation by Mealwarm, Tenebrio molitor
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุพิชฌาย์ จิรพัฒนานนท์
  2. พิชญานันท์ เขียวแก้ว