บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_15_11
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการกระโดดเชือก
Electricity Generating Jump Rope
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กตัญญู ศิวาวุธ
  2. ธันย์ชนก บรรณราช