บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_15_05
การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพแบบง่ายด้วยน้ำยางพารา
Simple Biodegradable Plastic Improvement by Rubber Latex
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชัญญานุช นวมะชิติ
  2. วรรณดี วัชระชัยพงษ์