บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_15_06
การย่อยสลายกระดาษของหนอนนก
Paper Biodegradation by Tenebrio molitor L. Larva
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กฤติยากร ชูแก้ว
  2. กัญชิตา เชาวิทยา