บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_15_04
เกราะไฟฟ้าให้คะแนนกีฬาเทควันโด
KP&P Wireless Body Protector For Scoring
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุทธิกานต์ เอียดทอง
  2. พีรดา กิตติพงศ์ไพศาล