บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_15_03
ระบบการจับการหกล้มอัจฉริยะด้วยราสเบอรี่ไพผ่านไลน์
Smart Falls Monitoring System Using Raspberry Pi via LINE
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อมรา เจียมศุภกิตต์
  2. ชลธิชา เรืองหิรัญ