บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_15_03
เครื่องตรวจวัดค่าสภาพอากาศรายงานผ่านไลน์
Simple Weather Measurement Gadget Reporting via LINE
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธีธัช วิระพรสวรรค์
  2. ธนภัทร หวังสมบูรณ์ศิริ