บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_15_08
การทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดูกเทียมที่ผลิตจากไฮดรอกซีแอปาไทต์และพอลิเมทิลเมตาไครเลต
Mechanical Properties of Artificial Bone produced by Hydroxyapatite and Polymethylmethacrylate
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณียวรรณ์ ผกากรอง
  2. ศิว์สิรี ธีระนันทกุล