บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_15_03
ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วย AR marker และคำสั่งเสียง
Indoor Navigation System for Visually Impaired People using AR Marker Localization with Voice Commands
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุทธญา เพ็ญเขียว
  2. กัลยกร สมัคราษฎร์