บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_06_02
คณิตศาสตร์ในวิทยาการรหัสลับ
Mathematics in Cryptography
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กีรติ สุวัฒนเมธี
  2. จิรภัทร เลาห์พงศ์ไพศาล
  3. รัฐวิทย์ สุทธิพิธาวัชร์