บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_01_05
การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตของกระบวนการพับออริงามิแบบดอกไม้ไฟ
Geometrical analysis of origami fireworks folding processes
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิกาญจน์ ตะวันเสรี
  2. ชนกานต์ สรรพลิขิต