บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_01_01
ผลของผงเปลือกลำไยที่มีผลต่อการดูดซับตัวทำละลายของพอลิ(เมทิล เมทาคลิเลท โค บิวทิล เมทาคลิเลท)
Effect of Modified Longan Shell Powder on Poly(methyl methacrylate-co-butyl methacrylate) for Solvents Absorption
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วีรภัทร คำเฟือง
  2. ภูริทัต วิจิตรลักษณา