บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_13_05
การเปรียบเทียบความแตกต่างของแอมโมไนต์ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย
Comparison of Ammonite differentiation in different areas of Thailand.
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวิชญา วงค์ชมภู