บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_01_09
ผลของความเร็วในการสปินชั้นเพอรอฟสไกต์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเพอรอฟสไกด์โซลาร์เซลล์โดยมีดีบุกออกไซต์เป็นชั้นฐาน
Effect spin speed of perovskite layer to development of SnO2 base Perovskite Solar Cell
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปฏิภาณ โอภาสพงศ์พิพัฒน์
  2. ปารีณา โยธาราษฎร์