บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_09_11
ผลิตภัณฑ์จากไฮโดรเจล
products of hydrogel
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จักรภัทร ธูปะวิโรจน์
  2. ภัทรกิตติ์ ปักธงไชย
  3. ชนกนันท์ ทองเครือ