บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_13_04
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดเอทานอลจากเมล็ดข้าวที่มีสีบางสายพันธุ์ที่บริโภคในประเทศไทย
Antioxidant Capacity Of Ethanolic Extracts From Some Pigmented Rice Varieties Consumed In Thailand
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธมลวรรณ ทองเต็ม
  2. ปุณยวีร์ ธีรศรัณยานนท์