บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_13_08
การใช้โมเดลคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาผลกระทบจาก Storm Surge ของพายุไต้ฝุ่นลินดาในพื้นที่อ่าวไทย
The investigation of storm surge generated by Typhoon Linda in the Gulf of Thailand by using computer modeling technology
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อัษฎาวุธ อาจฤทธิ์
  2. วชิรพล ยิ่งอำพล