บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_01_02
การเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในน้ำมันสกัดร้อนและสกัดเย็นหลังจากการทอด
Comparison of bioactive compounds in hot-extracted and cold-extracted oils after frying
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนัญชิดา พลภักดี
  2. ณภัทร พลอยประดิษฐ์