บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_07_02
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากต้นเม่าหลวง (ส้มสร้อย)
Total Phenolic Content and Antioxidant Activity From Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปฏิญญา สถิตย์วัฒน์
  2. ธนภรณ์ โยวาศรี