บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_09_05
การแพร่แบบผิดปกติในการเดินสุ่มเชิงควอนตัม
ANOMALOUS DIFFUSION IN QUANTUM RANDOM WALK
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุรัญชณา สุชะนะชา
  2. จินต์ณัฐ บุญยเดชนราสิทธิ์