บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_09_01
เครื่องช่วยทำกายภาพบำบัดที่เท้าสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
Electronic device that keep bedridden patient physical therapy at pedal (EK-PAP)
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณวรุตม์ ชินศิริวงศ์
  2. วีรภัทร ศุภพรโอภาส
  3. นันทวัน จรีรัตนชาติ