บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_10_04
กับดักแสงไฟกลิ่นอโรม่าป้องกันภัยจากด้วยก้นกระดก
Aromatic light trap for rove beetle prevention
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิชชากร อุตสาหะ
  2. ธนพัฒน์ เขมนิวัฒน์
  3. สุทธิเชษฐ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์