บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_09_06
การพยากรณ์การแพร่กระจายของวัณโรคโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Forecasting the Tuberculosis epidemic by Mathematical Modeling
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐมน ผดุงพัฒโนดม
  2. วรเมศ วนาธนสุวรรณ
  3. สุทธาทิพย์ ไชยเทพ