บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_09_09
ไฮโดรเจลที่บรรจุแคลเซียมคาร์บอเนตไมโครสเฟียร์เพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ
CaCO3 microsphere-encapsulated hydrogels for preventing wound infection
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วิชญ์ภาส บุญปสาท
  2. ลัคนบุตร คำชุม
  3. อชิญาณ์ ผึ้งทรัพย์