บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_02_01
การออกแบบกังหันลมแนวตั้งเพื่อรับพลังงานลมบนถนน
Design of vertical wind turbine for energy harvesting on highway
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไตรทศ เลียงหิรัญ​ถาวร​