บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_02_12
เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารฟอร์มาลินโดยใช้เซนเซอร์จากหลอด LED
Machines for measuring concentration of formalin by using LED as a sensor
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรัชญา น้ำสังข์
  2. ณัฏฐนิชา คันธีราช