บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_07_06
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
Mathematical Modeling for Rabies
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศตพร พูนสวัสดิ์พงศ์
  2. สุภาวิตา อ่อนคำ