บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_10_04
การสำรวจเชื้อโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษจากหอยทะเลในแหล่งรับซื้อภาคกลาง
A survey of foodborne pathogens from sea shells in retail markets, central region of Thailand
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อคิราภ์ เบิร์นส
  2. เพียงฟ้า บุญแก้ว
  3. ณฤดี สีวิภาพงษ์