บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_02_02
ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการทำนายการเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อน ไดเมอร์ของเซอร์โคโนซีน : ผลของหมู่แทนที่
DFT study on the formation and properties of the dimeric zirconocene complex: the substituent effect
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชญาธร แกล้วกล้า
  2. ชนิตา เตโชตานนท์