บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_10_06
ผลของกระบวนการเร่ง​ปฎิกิริยา​ด้วย​แสง​ของ​วัสดุ​เชิง​ประกอบ​ซิงค์ออกไซด์-อัลจิเ​นต​สำหรับ​การย่อ​ยสลาย​สาร​อินทรีย์
The effect of photocatalytic process by ZnO-alginate composite for organic degradation.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิรินยา ปฐมเจริญสุขชัย
  2. เจตท์นิพัทธ์ จิรจิตการุณ
  3. นุสะรีพร กิตติพงศ์พัฒน์