บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_13_11
ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิดของส่วนสกัดจากใบและดอกของโสน
Antibacterial activities of Sesbania javanica Miq. extracts from leaves and flowers against some opportunistic bacteria
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. โชติ สุขรมย์
  2. วริศรา ขันตี
  3. อาริยา วงษ์แก้ว