บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_11_12
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงรากพืชเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอล
Development of root culture system for phenol contaminated waste water treatment
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภคมน โอสุวรรณรัตน์
  2. พิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์