บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_17_06
การปรับปรุงคุณภาพไม้โดยใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงานที่แตกต่างกัน
Wood Heat Treatment from Different Energy Resources
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูผา วัฒนาภิรมย์สกุล
  2. เสฏฐวุฒิ บุรินทรโกษฐ์