บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_13_03
การศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือสูตรตรีโกณมิติโดยใช้แคลคูลัสหรือใช้สมการความชัน
Study of Trigonometric function Using Basic Calculus
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธราเทพ รอดโฉมงาม