บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_11_03
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของวัสดุออกโซโพลิเวเนเดตชนิดใหม่
Synthesis and Characterization of Novel Polyoxovanadate Cluster as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูริตา อรุณชาติ
  2. นายภาสวิชญ์ กาลศิริศิลป์
  3. จันทร์กระจ่าง วัฒนะ