บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_13_03
ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์กุ้ง
Effects of thermal processing on physicochemistry and sensory properties in shrimp products
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. แพรวา รุจิรักษ์พิพัฒน์