บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_05_03
การศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกยางนา
Study of motion in Dipterocarpus alatus seed
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชนน ตังตระกูล
  2. สุพศิน หินเธาว์