บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_10_04
การประเมินจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ และคุณภาพหุงต้ม ของสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นที่ได้จากการคัดเลือกแบบจดประวัติ
The evaluation of genotype, phenotype and cooking quality of Japanese Breeding lives derived from pedigree selection.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรวินท์ อินนุมาตร
  2. นรากร ธนศุภวิมล
  3. อภิสรา เลขาลาวัณย์