บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_11_08
ระบบตรวจวัดธาตุอาหารในแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
Hydroponic nutrient monitoring system via mobile application
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พลอยพิชชา อนุภัทรอนันต์
  2. นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์