บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_13_06
ความหลากหลายทางชีวภาพของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Biodiversity of Acorn Barnacles (Crustacea: Cirripedia) in Family Chthamalidae in Eastern Thailand
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิสิษฐ์ แสนจันทร์