บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_02_02
อิทธิพลของศักย์ K+ บนสมการสถานะทางนิวเคลียร์สำหรับการเกิดอนุภาค K+ ในปฏิกิริยาชนของไอออนหนักด้วยการเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล
Effect of K+ Potential on Nuclear Equation of State for K+ Production in Heavy ion Collision by using The Quantum Molecular Dynamics Model
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เจณิสตา จีระกาศ
  2. ธิดารัตน์ ดูสอาด